Privacy Statement Fitis Interim B.V.

Algemeen

Fitis Interim B.V. (hierna ook: “Fitis Interim”) bemiddelt en detacheert interim professionals en komt in dat verband te beschikken over persoonsgegevens van zowel kandidaten als opdrachtgevers. Fitis Interim respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegeven in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de “AVG”).

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

Verwerkingsverantwoordelijke

Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Fitis Interim kan voor de verwerking van uw persoonsgegevens een derde partij inschakelen.

Als betrokkene geeft u toestemming voor de beschreven verwerking en het inschakelen van derden daarvoor. In het geval een derde partij wordt ingeschakeld, handelen wij als verwerkingsverantwoordelijke en deze derde partij als verwerker en zullen wij met zodanige derde(n) een verwerkersovereenkomst sluiten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens meer in het bijzonder om:

– U van onze dienstverlening te kunnen voorzien;
– Onze dienstverlening aan u en anderen te kunnen verbeteren;
– Contact met u op te nemen en u te informeren;
– Uw geschiktheid en beschikbaarheid voor functie(s) en/of werkzaamheden te beoordelen in verband met bemiddeling of detachering;
– Professionals en opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen;
– Opdrachten bij opdrachtgevers te kunnen vastleggen en die overeenkomst na te komen;
– Facturen voor onze dienstverlening te versturen;
– Marketingactiviteiten te ondernemen;
– Aan onze (wettelijke) verplichtingen te voldoen, waaronder – maar niet beperkt tot – die welke voortvloeien uit arbeidsrechtelijke, sociaal-verzekeringsrechtelijke en/of fiscaalrechtelijke wet en regelgeving;

De persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken van u mogelijk de volgende persoonsgegevens:

– Van Professionals: Specifieke gegevens zoals contact-adresgegevens, BSN-nummer, ID-bewijs, bankrekeningnummer en uw arbeidsverleden;
– Van Opdrachtgevers: Basisgegevens, zoals uw (bedrijfs-)naam, Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
– Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
– Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website, zoals het tijdstip van uw bezoek en door u bekeken pagina’s;
– Overige) Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt ten behoeve van onze dienstverlening.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van:

– Noodzakelijkheid voor de uitvoering van onze dienstverlening, en/of
– Uw Toestemming en/of aanwezigheid van een gerechtvaardigd belang bij de verwerking.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

– Derden die relevant zijn voor de diensten die wij verstrekken, zoals leveranciers of derden aan wie wij een deel van onze diensten uitbesteden;
– Derden die wij inschakelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het verbeteren van onze dienstverlening en marketingdoeleinden, zoals Google Analytics;
– Toezichthouders en andere (overheids-)instanties, indien dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor hierboven genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in dit Privacy Statement vermelde grondslagen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy belangrijk en hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, aanpassing of bekendmaking van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan vereist is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doeleinden, of dan op grond van de wet- en regelgeving vereist is.

Privacy rechten van betrokkenen

U heeft de volgende rechten aangaande uw persoonsgegevens:

a. recht op informatie en transparantie;
b. recht op inzage;
c. recht op correctie of aanvulling;
d. recht van verzet;
e. recht op dataportabiliteit;
f. recht op vergetelheid;
g. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens; en
h. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Wij vinden het belangrijk dat u van deze rechten onbezwaard gebruik kunt maken. Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u daarom gemakkelijk via onderstaande contactgegevens bij ons indienen. U ontvangt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek, reactie van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als gehoor geven aan uw verzoek een handeling in strijd met de wet- en regelgeving zou opleveren. In dat geval ontvangt u daarvan uiteraard bericht.

Om zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij uitsluitend na verificatie door ons, van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs verzoeken in behandeling nemen die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Sociale media

Wij maken gebruik van sociale media zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en mogelijk ook Instagram. Deze media verwerken uw persoonsgegevens voor hun eigen doeleinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze media.

Statistieken en cookies

Wij houden gebruiksgegevens bij van de website voor statistische doeleinden. Deze persoonsgegevens zijn zo veel mogelijk anoniem en worden niet verkocht aan derden.

Om het gebruiksgemak van onze website te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Onze website maakt gebruik van analytische cookies om het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en om rapportages te verkrijgen. De verwerking van de middels deze weg verzamelde gegevens, kan door ons worden uitbesteed aan een derde partij, welke derde partijen deze gegevens op hun beurt met derden kunnen delen. Door gebruik te maken van onze website, stemt u hiermee in.

Contact

In het geval van vragen, opmerkingen of verzoeken kunt u contact met Tanja Jullens. Zij is bereikbaar via e-mailadres: info@fitisinterim.nl.